Najważniejszym celem przeprowadzanego studium wykonalności projektu, jest określenie zarówno sposobów, jak i zakresu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, a również weryfikacja szans realizacji projektu i kontrola jego późniejszego funkcjonowania. Studium wykonalności pełni bardzo ważną rolę w procesie oceny projektów inwestycyjnych, które dofinansowywane są z funduszy europejskich. W dokumentach Komisji Europejskiej, to właśnie faza przedinwestycyjna i przygotowawcza jest […]

Bardzo istotnym jest przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, wykazanie założonych źródeł finansowania projektu (rozwinięcie: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/). Źródła finansowania kosztów całkowitych, zarówno tych kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych danego projektu, określać i wykazywać należy przy uwzględnieniu następujących założeń: