Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (w skrócie POIiŚ) na lata 2014-2020, jest krajowym programem wspierającym gospodarkę niskoemisyjną. Wspierana jest więc między innymi:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (w skrócie POIiŚ) na lata 2014-2020, jest krajowym programem wspierającym gospodarkę niskoemisyjną

Autor zdjęcia: Geoff Livingston

  • produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • ochrona środowiska (między innymi oczyszczalnie ścieków, budowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowanie instalacji do zagospodarowania odpadami komunalnymi, etc.),
  • przeciwdziałanie i adaptację działań związanych ze zmianą klimatu (w tym zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz systemy zarządzania klęskami żywiołowymi),
  • infrastrukturę transportową (przykładowo rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T)
  • i bezpieczeństwo energetyczne (na przykład budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej).

Ile i dla kogo?

Zatwierdzony budżet programu wynosi ponad 27,5 miliardów euro, nie jest to więc kwota niska. Środki te przeznaczone jednak zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary powiązane z ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

O pozyskiwanie funduszy unijnych z tego Programu ubiegać mogą się podmioty publiczne, w tym również jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty prywatne (zwłaszcza duże przedsiębiorstwa).