Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (w skrócie POIiŚ) na lata 2014-2020, jest krajowym programem wspierającym gospodarkę niskoemisyjną. Wspierana jest więc między innymi: